Új magVető Cinkotán

A mai Budapest legrégebbi templomában, a főváros legelső evangélikus gyülekezetének számító Cinkotai Evangélikus Egyházközségben 2009. szeptember 5-én ünnepi istentisztelet keretében iktatta be hivatalába Győri Gábor, a Pesti Egyházmegye esperese Vető Istvánt. A szlovák gyökerű gyülekezet újonnan megválasztott lelkésze a Cinkotán tizennégy éven át munkálkodó Blatniczky János nyugdíjba vonulását követően a munkaév első vasárnapján kezdte meg szolgálatát.

Győri Gábor igehirdetésében Jézusnak a gazdag ifjúhoz intézett szavait állította a jelenlévők figyelmének középpontjába: „…add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.” (Lk 18,22) Vető István gazdagon megáldott lelkész – fogalmazott az esperes. A lelkipásztor édesapa példája, a kántorképző intézet magával ragadó szellemisége, a klasszikus egyházi és keresztyén könnyűzenében való jártasság, a Vasi Egyházmegyében szerzett esperesi tapasztalatok, majd a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspökhelyettesi feladatai, az Alsóságon végzett tizenhét évnyi lelkészi szolgálat és nem utolsósorban a boldog családi élet mind olyan kincs, melyekről Jézus most azt mondja: „oszd szét a szegényeknek”, vagyis gazdagíts vele másokat. E felszólításnak engedelmeskedve folytatódjon a megválasztott lelkész életében a kereszt felé induló Úr követése! – mondta Győri Gábor.
      Vető István beköszöntő igehirdetésében ugyanazzal az igével üdvözölte a cinkotaiakat, mint amellyel Alsóságon búcsúzott el volt gyülekezetétől. Az immár új szolgálati helyére beiktatott lelkész Zsid 13,8 alapján Krisztus időbeli és térbeli korlátokat nem ismerő kegyelméről vallott. Elmondta: újat kezdeni sohasem könnyű, sőt néha beláthatatlan feladat, Jézus igéje mégis erőt ad. Ahogyan elődjének szolgálata is Krisztusról tanúskodott – nem sajátjának, hanem az élő Úr tulajdonának tekintve a gyülekezetet –, úgy ezután is szüntelenül a megfeszített Krisztusról kell bizonyságot tenni.
      Az istentiszteletet követő közgyűlésen Radosné Lengyel Anna, a Déli Egyházkerület felügyelője, Győri Elemér, az alsósági egyházközség felügyelője, dr. Koltai Jenő celldömölk-alsósági esperes-plébános, Krizsán Zoltán, a cinkotai egyházközség felügyelője, Mosonyi János, a mátyásföldi gyülekezet gondnoka, valamint az esperes köszöntötte az új lelkészt.
      Az ünnep – melyen közreműködött a helyi gyülekezet énekkara és felnőtt ifjúsága is – az iktatást követően szeretetvendégséggel folytatódott: az idén tavasszal felszentelt gyülekezeti házban terített asztalok mellett további köszöntésekre és kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség. Az alkalmon részt vett a szlovákiai Micsinye (Horná Mičiná, Dolná Mičiná) község – innen érkeztek Cinkotára az első, szlovák ajkú evangélikusok – küldöttsége is.

Megjelent: Evangélikus Élet, 74. évfolyam 37. szám – 2009. szeptember 13. 3. o.

Menü

Validálás

Valid HTML | CSS | Courtesy Open Web Design